Bởi vì thiếu một nhận thức đúng đắn về quá trình này, nhiều CEO vào công ty hàng ngày chỉ để giải quyết sự vụ phát sinh hàng ngày. Thay vì tổ chức, dẫn dắt và quản lý việc triển khai thực hiện quá trình thay đổi của công ty mình.

 

lộ trình tăng trưởngMột số các anh chị có thể đã nghe tôi nói qua về quá trình thay đổi của doanh nghiệp đòi hỏi phải có vai trò dẫn dắt đội ngũ của người leader (Leadership Transformation).

Một số các anh chị khác thì có thể đã có nghe tôi nói qua về sự tăng trưởng kinh doanh trong doanh nghiệp đòi hỏi phải được dẫn dắt bởi một chiến lược tăng trưởng (Growth Strategies).

Bài hôm nay tôi chia sẻ một số nhận thức về sự tăng trưởng (hay tiến bộ) của một doanh nghiệp thì đòi hỏi phải có một nhận thức, lộ trình thay đổi về mặt mô hình, qui trình quản lý, phương thức quản lý và ứng dụng công nghệ. Tức là cụ thể hóa công việc phải làm của người CEO.

Trong đó, theo tôi quan trọng nhất có lẽ là nhận thức của người CEO.

Bởi vì thiếu một nhận thức đúng đắn về quá trình này, nhiều CEO vào công ty hàng ngày chỉ để giải quyết sự vụ phát sinh hàng ngày. Thay vì tổ chức, dẫn dắt và quản lý việc triển khai thực hiện quá trình thay đổi của công ty mình. Còn việc xử lý sự vụ kia chỉ là việc phụ.

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập