Bài hôm nay tôi nói về Hệ Thống Trách Nhiệm trong công ty và Định Vị Chiến Lược của doanh nghiệp.

running a ltd companyVâng, Định vị Thương hiệu thì mọi người hẳn đã nghe nhiều rồi, nhưng Định vị Chiến lược thì có lẽ còn mơ hồ đối với các anh chị chưa quản lý một business. Và nhiều người nhầm lẫn Định vị Thương hiệu với Định vị Chiến lược.

Định vị Thương hiệu là Định vị trong tâm trí của khách hàng. Còn Định vị Chiến lược là chọn hay chấm vị trí (định vị) của mình trên thị trường.
Định vị Chiến lược là tiền đề, là kim chỉ nam cho việc hoạch định chiến lược của business.

Còn Hệ thống Trách nhiệm (responsibility hierachy) là hệ thống tổ chức và phân công trách nhiệm đối với bộ máy quản lý công ty. Nhiều công ty bị lúng túng với việc này.

Trước khi triển khai hoạt động gì trong doanh nghiệp thì phải làm rõ trách nhiệm của ai đến đâu, việc ấy là việc lâu dài (strategic) hay mang tính vận hành (operational), hay là việc hàng tháng, hàng tuần, và kể cả hàng ngày... có như thế thì mới quản lý được.

Đỗ Hòa - Chương Trình CEO Chuyên Nghiệp.

Đăng Nhập