Chiến lược marketing

Chiến Lược Marketing

Chiến lược marketing đi vào những hoạt động rất cụ thể và gắn liền với thương hiệu, giải pháp khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối, truyền thông và giá. Một bản chiến lược marketing gọi là có chất lượng tốt không chỉ được thể hiện qua việc đạt được các mục tiêu mong muốn, mà còn nằm ở chỗ đạt được mục tiêu ấy với chi phí bao nhiêu.

Singapore

Chiến Lược Địa Phương

Chiến lược địa phương (cấp tỉnh, thành phố) là một giải pháp tổng thể, một chính sách mang tính định nền tảng, có hiệu lực lâu dài mà mỗi địa phương cần trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương mình.

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Mô hình Tư vấn

Strategy Consulting Model

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com