Hoạt động huấn luyện của IME Vietnam bao gồm các nội dung leadership và hệ thống quản lý, chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, marketing và bán hàng.

 Nội dung huấn luyện.

Huấn luyện bán hàngLeadership. Nội dung huấn luyện leadership của IME Vietnam bên cạnh việc trang bị các kỹ năng quản lý, quá trình xây dựng năng lực lãnh đạo còn là một quá trình uốn nắn, chỉnh sửa, kèm cặp thực hành các kỹ năng, sử dụng công cụ, kỹ thuật quản trị hiện đại.

Hệ thống quản lý điều hành. Nội dung huấn luyện hệ thống quản lý điều hành của IME Vietnam bao gồm từ A đến Z về những nội dung công việc mà một CEO cần phải thực hiện trong 360 ngày để điều hành hiệu quả một công ty theo mô hình quản trị hiện đại (quản trị chiến lược).
Nội dung nầy là một giải pháp cho câu hỏi tại sau nhiều công ty tái cơ cấu và nâng cấp hệ thống nhưng không thành công, phải quay lại cách làm cũ sau một thời gian triển khai hệ thống mới.

Chiến lược. Nội dung huấn luyện nhằm trang bị những kiến thức, xây dựng kỹ năng trình tự, công cụ, biểu mẫu, chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chiến lược công ty theo cách mà các công ty hoạt động theo mô hình quản trị chiến lược đang áp dụng.

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực. Trang bị những kiến thức và kỹ nẵng giúp người học có khả năng hoạch định và tổ chức một hệ thống quản trị nguồn nhân lực hoàn chỉnh cho công ty theo chuẩn quản trị hiện đại.

Huấn luyện kỹ năng marketing và bán hàng. Chương trình huấn luyện nâng cao (advanced level) đi sâu vào việc phát triển các kỹ năng thuộc nhóm kỹ năng marketing và bán hàng.

Phương pháp.

Học online, học qua video, học nhóm, kềm cặp

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: Unit 502, 32-34 Ngô Đức Kế, BN, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa