• Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Our Sevices

Danh mục dịch vụ cung cấp bởi Tinh Hoa Quản Trị.
Tính cách cá nhân

Những người lãnh đạo thành công là người có tố chất! Vậy làm sao biêt được người nào có tố chất lãnh đạo? MBTI là một công cụ nghiên cứu tính cách cá nhân nhằm giúp bạn hiểu được bản thân mình và người khác tốt hơn. MBTI là một công cụ không thể thiếu trên lộ trình phát triển năng lực lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Xây dựng đội ngũ

Nói đến lãnh đạo là nói đến đội ngũ. Một đội ngũ bao gồm những cá nhân và từng cá nhân đóng những vai trò khác nhau. Để đánh giá sự phù hợp của một cá nhân đối với vai trò lãnh đạo trong một đội ngũ thế giới có nhiều công trình nghiên cứu khác nhau. Một trong số đó là nghiên cứu Belbin Team Role của Meredith.

Phản hồi 360 độ

Người lãnh đạo phải hơn những người khác một cái đầu, và điều kiện tiên quyết để một người có thể trở thành một người lãnh đạo phải có khả năng đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu của mình. Để làm được điều nầy người lãnh đạo phải biết lắng nghe và phải có khả năng đề ra kế hoạch hành động khắc phục, cải thiện những điểm yếu của mình.