Chiến lược Marketing - CEO Khởi Nghiệp (2)

Video nội dung Chiến lược Marketing dành cho CEO Khởi nghiệp, phần 2. Người trình bày: ông Đỗ Hòa