Chiến Lược Phát Triển TP Đà Nẵng (đề xuất) (7)

Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn tại Tinh Hoa Quản Trị, phân tích và đề xuất định hướng phát triển cho thành phố Đà Nẵng.

Xin lưu ý rằng Chiến lược Đà Nẵng là đề án nghiên cứu thuộc chuyên đề tư vấn chiến lược địa phương của Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị, được xây dựng và chia sẻ như là một tài liệu tham khảo, không phải là tài liệu chiến lược phát triển chính thức của Thành Phố Đà Nẵng.

Video clip 7.

Phần nầy chúng tôi giới thiệu kỹ thuật và phương thức chuyển các định hướng chiến lược thành chương trình hành động, và chúng tôi triển khai mẫu đối với một mục trong số các nội dung định hướng chiến lược.

Các nội dung còn lại cũng sẽ được triển khai theo kỹ thuật và phương thức tương tự.

 

Tinh Hoa Quản Trị

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Ngạn ngữ Miến Điện

Bàn nhiều quá mức cần thiết sẽ dẫn đến cả những ý kiến sai.