Chúng tôi đang tìm cách phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Thị phần của công ty hiện tại ở Việt Nam là tạm ổn, chúng tôi muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài. Câu hỏi của chúng tôi là: Thị trường nào trước? Bằng chiến lược nào? Với lộ trình nào? Mô hình nào?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Jack Welch Former CEO and Chairman, GE

N>ếu bạn chọn đúng người và tạo cơ hội cho họ sải cánh bay - và có chính sách thù lao tương xứng như là một sự nghiệp - bạn hầu như không phải quản lý họ!